Prosimy o obrócenie urządzenia do pionu

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego "Hetta Supply"

Postanowienia ogólne

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.hettasupply.com prowadzony jest pod firmą Brzozowski ABP wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń : ul. Świetego Jana 11/4, 40-012 Katowice, NIP 9542799257, adres poczty elektronicznej: kontakt@hettasupply.com ,

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca.

Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Warunki zawierania umowy sprzedaży

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym

Kupujący może skontaktować się z pracownikami sklepu pod adresem korespondencyjnym: ul. Świetego Jana 11/4, 40-012 Katowice, adres poczty elektronicznej: kontakt@hettasupply.com, numer telefonu: +48 579 900 408

Ceny wszystkich produktów widocznych na stronie są cenami brutto podanymi w złotych polskich. O łącznej cenie produktu, a także o kosztach dostawy klient jest informowany na stronach sklepu w trakcie składania zamówienia.

Informacje na stronie sklepu stanowią wyłącznie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie w sklepie składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych na stronie sklepu. Cena oraz opis towaru towaru stają się wiążące dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji poprzez zmianę statusu zamówienia na „przyjęte do realizacji”.

Tryby składania zamówienia oraz prawo odstąpienia od umowy

Zamówienia klient może dokonywać:

  • poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej
  • za pośrednictwem poczty e-mail na adres kontakt@hettasupply.com

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych przez kupującego umożliwiających jego weryfikację, w szczególności jest to: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, adres dostawy towaru oraz adres e-mail i numer telefonu kontaktowego.

Potwierdzenie przyjęcia do realizacji zostanie przesłane drogą elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia zamówienia do realizacji przez sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

  • na adres korespondencyjny: ul. Świetego Jana 11/4, 40-012 Katowice
  • adres poczty elektronicznej: kontakt@hettasupply.com

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres Sprzedającego niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Spółkę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 13 ustawy o prawach konsumenta.

Sposoby i terminy płatności

Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności. W Sklepie istnieją różne formy płatności: przelew, gotówka, płatność kartą oraz płatność elektroniczna. Momentem zapłaty przy płatności przelewem jest chwilą uznania rachunku bankowego Sklepu całą kwotą wynikająca z zamówienia, przy płatności karta płatniczą/kredytową moment pozytywnej autoryzacji karty płatniczej/kredytowej.

Kupujący jest zobowiązany zapłacić całość ceny, będącą wynikiem ceny zakupu towaru powiększoną o koszty transportu oraz ewentualnie o koszty innych świadczeń. Zapłata kompletnej ceny (w tym ceny dostawy za towar) jest warunkiem wydania towaru Kupującemu.

Koszty i sposoby dostawy

Koszty dostawy i montażu (na terenie Polski) wynoszące 500 złotych, ponosi kupujący. Towar wysyłany jest za pośrednictwem kuriera wyznaczonego przez Sprzedającego. W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi żadnych kosztów związanych z dostawą.

Reklamacja produktu

Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego towaru bez wad. Regulacja odpowiedzialności za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.Jeżeli po odbiorze towaru (czyli po przejściu własności) na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący wedle własnego wyboru może:- skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych- złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wadyW przypadku wybrania reklamacji z tytułu rękojmi za wady Kupujący wypełnia formularz reklamacyjny gdzie powinien w szczególności wskazać na czym jego zdaniem polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego Kupujący domaga się od Sprzedającego oraz podać swoje dane kontaktowe oraz załączyć dowód zakupu towaru w postaci paragonu fiskalnego lub faktury, a w przypadku korzystania ze świadczeń gwarancyjnych za pośrednictwem Sprzedającego – powinien złożyć do firmy wypełniony dokument gwarancyjny.

Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji bądź rękojmi odbywa się na zlecenie i koszt Klienta za pośrednictwem wybranego przez Klienta przewoźnika chyba, że Sprzedający i Kupujący uzgodnią inny sposób na ustalenie istnienia i rodzaju zgłaszanych przez Kupującego wad.

Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedającego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.

Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu (art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego).

W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z decyzją Sprzedającego o odmowie uwzględnienia reklamacji, Kupujący może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub (jeśli kupujący jest konsumentem) Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego albo o mediację przed tym sądem.

Dane osobowe w sklepie internetowym

Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone poprzez pocztę elektroniczną na adres: kontakt@hettasupply.com

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej sklepu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody właściciela.

Witryna wykorzystuje cookies dla zapewnienia funkcjonalności oraz w celach analitycznych i marketingowych - dowiedz się więcej.