Prosimy o obrócenie urządzenia do pionu

Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego "Hetta Supply"

Dane przekazane do Brzozowski ABP sp. z o.o. (od teraz i po “Brzozowski ABP, “my”, “nasze”) na witrynach strony internetowej dostępnej pod adresem www.hettasupply.com (od tej pory nazywanej “Witryną”) w momencie rejestracji a następnie podczas korzystania z usług świadczonych przez Brzozowski ABP będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679.

Zgodnie z wymienionym prawodawstwem, Brzozowski ABP informuje użytkownika o następujących kwestiach:

1. INFORMACJE O POSIADACZU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest firma Brzozowski ABP, z siedzibą w Katowicach 40-012, ul. Świetego Jana 11/4 . Numer NIP: 9542799257, Adres e-mail: kontakt@hettasupply.com


2. GROMADZONE DANE

2.1. INFORMACJE DOSTARCZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Informacje zebrane przez Brzozowski ABP mogą obejmować:

 • Niezbędne w procesie zakupu informacje takie jak: Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres wysyłki, adres korespondencji, e-mail i numer telefonu
 • Dane bankowe, wymagane jedynie w przypadku realizacji procedur zwrotu pieniędzy i/lub zwrotu produktu
 • Informacje dotyczące wizyt w naszych witrynach

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania zakupu w ramach Witryny. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania bądź usunięcia. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o wysłanie wiadomości na adres: kontakt@hettasupply.com

2.2. INFORMACJE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

Sklep Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies są to małe pliki tekstowe przesyłane przez Witrynę i przechowywane na Państwa komputerze. Zawierają one informacje związane z Państwa aktywnością na naszej Witrynie. Pliki cookies wykorzystywane są w celu ułatwienia obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego. Tymczasowe pliki cookies usuwane są wraz z chwilą zamknięcia przeglądarki internetowej, stałe pliki cookies przechowywane są także po zakończeniu korzystania z witryny w celu przechowywania informacji takich jak login czy hasło dzięki czemu przyspieszają i ułatwiają korzystanie z Witryny. Posiadają Państwo również możliwość zablokowania lub usunięcia stałych plików cookies wykorzystując w tym celu stosowną opcję w Państwa przeglądarce.

2.3. ANALITYKA INTERNETOWA WITRYNY

Nasza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa plików cookies w celu umożliwienia analizy sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje w ten sposób generowane (w tym adres IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny sposobu korzystania z witryny, analizowaniu ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również udostępnić te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązany to uczynić na podstawie przepisów prawa. Google nie łączy adresu IP z żadnymi innymi danymi będącymi w jego posiadaniu. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

2.4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

W celu realizacji umowy Sklep Internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje w tym producenci zamawianych produktów. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.


3. OCHRONA DANYCH ORAZ OKRES ICH PRZECHOWYWANIA

3.1 OCHRONA GROMADZONYCH DANYCH

Brzozowski ABP dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego, szyfrowanego połączenia.

3.2. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zebrane dane będą przechowywane przez Brzozowski ABP na czas nie dłuższy niż jest to konieczne. Informacje dotyczące danych osobowych będą przechowywane przez okres dwóch lat od momentu zawarcia umowy sprzedaży. Informacje finansowe, takie jak płatności i zwroty są przechowywane przez czas określony przepisami prawa podatkowego i księgowego.


4. CEL GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Wszystkie zgromadzone przez Brzozowski ABP dane osobiste są danymi niezbędnymi podczas świadczenia usługi oraz podczas procesu sprzedaży produktów. Wraz z potwierdzeniem zamówienia, użytkownik deklaruje chęć otrzymywania na wskazany w formularzu adres e-mail, korespondencji oraz propozycji handlowych związanych z usługami Witryny Hetta Supply. Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania zakupu w ramach Witryny. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania bądź usunięcia. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy wysłanie wiadomości na adres: kontakt@hettasupply.com

Sprzeciw wobec otrzymywania oferty handlowej nie będzie miał wpływu na świadczenie usług.


5. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

Brzozowski ABP może przetwarzać dane osobowe w Witrynie w następujących celach, na następujących podstawach oraz w następującym zakresie:

Wykonywanie Umowy Sprzedaży

Na podstawie: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Brzozowski ABP może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta. Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.

Marketing bezpośredni

Na podstawie: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Zakres przetwarzanych danych: Imię, adres e-mail

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Na podstawie: Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Zakres przetwarzanych danych: Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Na podstawie: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Zakres przetwarzanych danych: Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

6. ODBIORCY DANYCH GROMADZONYCH PRZEZ BRZOZOWSKI ARCHITECTURE

6.1. CEL KOMUNIKACJI DANYCH

W celu świadczenia usług w sposób efektywny, w tym podczas realizacji zawieranych umów Brzozowski ABP posiada konieczność korzystania z usług podmiotów zewnętrznych (dostawcy oprogramowania, kurierzy, obsługa płatności).

6.2. BEZPIECZEŃSTWO PRZEKAZYWANYCH DANYCH

Brzozowski ABP korzysta wyłącznie z usług podmiotów, które w wystarczający sposób zapewniają gwarancję bezpieczeństwa danych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Niezbędnym warunkiem jest również spełnianie wymogów Rozporządzenia RODO przez wspomnianych wyżej dostawców usług.

Przekazanie danych przez Brzozowski ABP nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych odbiorców lub kategorii odbiorców. Dane osobiste przekazujemy wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

6.3. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

6.3.1. Kurierzy/spedytorzy

W przypadku skorzystania przez klienta z opcji dostawy towaru pod wskazany adres, Brzozowski ABP udostępnia dane osobowe klienta wybranemu przewoźnikowi w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy.

6.3.2. Podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą:

W przypadku wyboru płatności elektronicznej lub kartą płatniczą, udostępniamy zebrane dane osobowe klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w zakresie niezbędnym do realizacji usługi.

6.3.3. Dostawcy usług zaopatrujący Brzozowski ABP w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej oraz świadczenie Usług Elektronicznych:

Brzozowski ABP udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

6.3.4 Dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający wsparcie księgowe, prawne lub doradcze:

Udostępniamy zebrane dane osobowe klienta wybranemu dostawcy działającemu na nasze zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.


7. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 • Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przeniesienia
 • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Prawo do sprzeciwu
 • Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w powyższym punkcie polityki prywatności należy skontaktować się z przedstawicielem Brzozowski ABP poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@hettasupply.com.


8. PLIKI COOKIES

Brzozowski ABP przetwarza dane zawarte w plikach cookies w następujących celach:

 • Identyfikacja użytkowników jako zalogowanych w Witrynie i informowaniu ich o tym
 • Zapamiętywanie produktów dodanych do koszyka w celu kontynuacji składania zamówienia
 • Zapamiętywanie danych z formularzy zamówień i danych do logowania w celu usprawnienia składania zamówień
 • Dostosowywanie zawartości strony do preferencji użytkowników
 • Analiza i prowadzenie anonimowych statystyk dotyczących sposobów korzystania z Witryny
 • Remarketing, czyli badanie zachowań odwiedzających Witrynę poprzez anonimową analizę działań, w celu stworzenia ich profilu i dostarczania spersonalizowanych reklam, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony w sieci reklamowej Google oraz Facebook

W razie braku zgody na przetwarzanie danych zawartych w plikach cookies należy skontaktować się z przedstawicielem Brzozowski ABP poprzez adres e-mail: kontakt@hettasupply.com

Witryna wykorzystuje cookies dla zapewnienia funkcjonalności oraz w celach analitycznych i marketingowych - dowiedz się więcej.